"Begin met het waarom" is een ongemakkelijk boek. Enerzijds worden bepaalde aannames, of zelfs geponeerde "waarheden", op geen enkele manier aannemelijk gemaakt. Anderzijds staan er wel degelijk behartigenswaardige zaken in het boek.

Dit boek van Ken Blanchard schetst een geslaagde poging om in bedrijven de scheiding tussen denken en doen te reduceren. Dit door het denken en doen terug te brengen naar de plek waar het thuis hoort, namelijk naar de mensen die staan voor een bepaalde taak en die het beste weten hoe het moet. Problemen moeten daar, door die mensen, worden opgelost. Dat is de kern van het boek.

Waar het primaat van de lijn geldt, daar is materiedeskundig leiderschap onontbeerlijk. Materiedeskundigheid is nodig om leiderschap te kunnen tonen (lees: “De legitimiteit van leiderschap ontrafeld”). Met het primaat van de lijn wordt bedoeld dat de beslissende stem bij besluitvorming altijd bij het lijnmanagement ligt, niet bij deskundige medewerkers. Om goede besluiten te kunnen nemen, moet je wel over materiekennis beschikken. Ontbeer je dat dan zal je besluit altijd twijfelachtig zijn, omdat het niet is gebaseerd op kennis en ervaring.

Het primaat van de lijn leidt tot reactiviteit, onontkoombaar. De lijn wil bij iedere afwijking van het gebruikelijke in kunnen grijpen. Ik noem dit het "Cybernetisch sturingsprincipe". Sturen op afwijkingen. Maar als je op afwijkingen stuurt, dan heeft de afwijking zich al voorgedaan. En als de lijn dan in actie moet komen, dan duurt het altijd langer dan wanneer een medewerker met mandaat gelijk had kunnen handelen. Het cybernetisch sturingsprincipe is bovendien zeer onbevredigend. Iedereen die auto rijdt beseft dat hij niet pas gaat bijsturen als hij een afwijking constateert, nee, hij beweegt het stuur om de bocht te nemen. Proactief sturen is sturen voordat de afwijking optreedt, voorkomen dat de afwijking optreedt. En dat kan alleen als degene die het stuurwiel in handen heeft zelf kan sturen.

Tijdens een IPMA-bijeenkomst stelde Peter van Uhm: "Bouw geen Maginotlinie!"

Veel projectmanagementmethodieken zijn Maginotlinies. Het idee is dat de methode je voor fouten en problemen kan behoeden.