De WBS.
De opbouw van de WBS.

De laagste component
WBS per deelnemende partij

De WBS

Bij grotere en/of complexere projecten wordt de scope van het project gedetailleerd vastgelegd in een Work Breakdown Structure (WBS). In het Nederlands wordt voor de WBS ook wel de term “projectdecompositie” of “werkstructuur” gebruikt.
De WBS is een vastlegging van het project in componenten. De detaillering wordt op verschillende niveaus verfijnd. Componenten worden opgedeeld in deelcomponenten. Deelcomponenten kunnen weer worden opgedeeld in kleinere elementen, die kunnen… Enzovoort. De mate van opdeling is afhankelijk van de aard, omvang en complexiteit van een project.
Op het laagste niveau van de WBS staan de werkpakketjes, de activiteiten, die moeten worden uitgevoerd.

De opbouw van de WBS

Voor het opzetten van een WBS zijn geen algemeen geldende criteria te geven. Afhankelijk van het soort project kunnen bijvoorbeeld de volgende opdelingen zinvol zijn:

 • Geografische indeling;
 • Indeling naar soorten producten of onderdelen;
 • Indeling naar functies;
 • Indeling naar soorten werkprocessen.

Het kan soms zinvol zijn om bij de start van een volgende fase de WBS aan te passen aan de vereisten van die fase.

De laagste component

De WBS wordt gebruikt als basis voor de raming, kostenbewaking en planning. Daarnaast kan ook het projectdossier de opbouw van de WBS volgen.

De laagste component van de WBS is gelijk ook het laagste niveau waarop beheersing plaats vindt. Voor iedere activiteit moeten de volgende zaken worden vastgesteld:

 • De inhoud van het werkpakket;
 • Het te leveren resultaat;
 • De doorlooptijd;
 • De relaties met andere activiteiten;
 • Het budget / de kosten;
 • De verantwoordelijke;
 • Degenen die een bijdrage moeten leveren.

De laagste componenten van de WBS, de activiteiten komen terug in de planning en de kostenbewaking. Het hoeven overigens niet de laagste componenten van de planning of kostenbewaking te zijn. Voor de beheersing van tijd en geld kan een gedetailleerder beheersing soms wenselijk zijn.

WBS per deelnemende partij

De gedetailleerdheid van de WBS kan per aan het project deelnemende partij verschillend zijn. De opdrachtgever kan bijvoorbeeld in zijn WBS werken met een niet nader gedetailleerd werkpakket voor het ontwerp, terwijl de ontwerpende partij juist dat onderdeel nader zal opsplitsen.
De mate van uitsplitsing is ook afhankelijk van het niveau waarop een partij wil beheersen. Bij een project dat erg kritisch in de tijd ligt zou een opdrachtgever er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om in zijn WBS de details van de ontwerpende partij over te nemen, zodat hij de werkzaamheden in de tijd beter kan volgen en bewaken.

5 februari 2005

 

Aanvullende informatie op deze website

Projectmanagement algemeen
Algemene uitleg over projectmatig werken.

De projectinhoud
Over de inhoudelijke kant van het project.

Projectcontrol / projectbeheersing
Over de projectbeheersingsfunctie.

Het projectresultaat
Over het projectresultaat.

Scope
Over projectscope en de beheersing daarvan.

Diensten in projecten
Over diensten en over de beperkingen van de work breakdown structure.

Planning
Over planningen.

Aanvullende informatie op internet

http://www.streamedge.com/index.php/item/160
Bepaling van de projectscope. Tekst over het bepalen van de scope voor een project dat moet resulteren in een website.