Inleiding

Op deze pagina´s vindt u kennis over projectmatig werken. Als leidraad voor de opbouw gebruik ik het door mij ontwikkelde pm3-model.[i] Op iedere pagina vindt u basisinformatie rond een onderwerp. Daarnaast biedt iedere pagina hyperlinks binnen en buiten deze site. Ook wordt naar andere informatiebronnen verwezen.

De ribbe van het proces ligt tussen de zijden van de “wil” en de “weg”. Het ontspringt aan de hoek van de groep. Processen draaien altijd om individuen die iets met elkaar te maken krijgen. Dat maakt die individuen tot groep(-en). Elk proces heeft een richting. Die richting kan voor sommige processen vaag zijn, maar binnen projecten is er wel altijd sprake van een duidelijke focus (althans binnen de projectorganisatie). De “weg” staat voor die richting. De andere aangrenzende zijde is die van de “wil”. Alle individuen in groepen en de groepen zelf hebben een eigen “wil”, maar worden ook betrokken met als doel hun wil te beïnvloeden. Een proces bestaat ook uit het beïnvloeden van elkaar´s wil.

De ribbe van het beheer bevindt zich tussen de vlakken van de "weg" en het "werk". Het ontspringt uit de "het"-hoek. Beheer representeert de zakelijke kant van het projectmatig werken. Het is de instrumentele kant, de wereld van de beheersaspecten en van de fasering. Dit is de kant waar de meeste projectmanagementtheorie zicht toe beperkt. Die beperking geeft aan dat we hier de kern van het projectmatig werken raken.

De zijde van de wil is de zijde van de emotie. “Proces” en “Inhoud” flankeren de wil. Een zinvolle en/of uitdagende inhoud en een motiverend proces bepalen de mate waarin individuen en groepen (die niet voor niets in de hoeken van het model staan) in staat zijn tot een goed projectresultaat te komen. Dit is de zijde van de zingeving, van het know why.

Moeten en willen. 1
Inhoudelijke uitdaging. 1

Erkenning als leider. 1

Emotie. 1
De wil en de omgeving

De ribbe van de inhoud ligt tussen de zijden van de “wil” en het “werk”. Het inhoudelijke resultaat van een project wordt bepaald door de wil van velerlei participanten en andere belanghebbenden enerzijds en de verrichte werkzaamheden anderzijds.

De zijde van de weg is de zijde van “het” en “groep”. De weg wordt geflankeerd door de ribben “proces” en “beheer”. Proces en beheer bepalen hoe het project wordt gerealiseerd. De groep met zijn instrumentarium zorgt voor een professionele projectmatige aanpak. Dit is de zijde die de werkwijze representeert, de zijde van de know-how.

Via de links in de rechterkolom komt u op de pagina waar het betreffende onderwerp is beschreven.

De zijde van het werk is de zijde van de kunde, de zijde van het know-what. De beheersrib en vakinhoudelijke rib bepalen het inhoudelijke resultaat, het werk. Het beheersinstrumentarium, de “het”-hoek met de beheerszijde, zorgt er samen met het individu voor dat kennis en vaardigheden op beheerste wijze worden ingebracht in het project opdat het resultaat wordt behaald waar het project om begonnen is. Deze zijde draait om het resultaat waar het de opdrachtgever om te doen is. Alles draait om de kunde of de know-what.

In het algemeen kan er bij de inzet van kennis en kunde een onderscheid worden gemaakt naar know-what, know-how en know-why. Bij het eerste draait het om het weten wat je moet doen, bij het tweede om de wijze waarop je dingen moet aanpakken en bij het derde gaat het om het weten waarom iets moet gebeuren. Know-what is wat mensen leren op MBO niveau, know-how wordt geleerd op HBO-niveau en know-why op academisch niveau.