Inleiding.
De begrippen
.

Voorbeeld.
Geavanceerde methodiek

.

Inleiding

Earned Value Analysis (EVA) is een methode waarmee op basis van een drietal financiële getallen in de tijd een uitspraak gedaan kan worden over onder- / en overschrijdingen van de projectkosten en van de projectplanning.

De begrippen

BCWS

De basis voor de bewaking is de geplande hoeveelheid werk op een bepaalde datum. De hoeveelheid werk wordt uitgedrukt in budgetten. Het budget geeft de begrote waarde van het geplande werk. Dit heet:

BCWS: “Budgeted Cost of Work Scheduled”

ACWP

Het tweede getal geeft de werkelijk gemaakte kosten weer. Dit betreft de werkelijke waarde van het verrichte werk. Dit heet:

ACWP:  “Actual Cost of Work Performed”

BCWP

Het derde getal geeft de kosten weer die gepland waren voor de werkzaamheden die klaar zijn. Dit betreft de oorspronkelijk begrote waarde van het verrichte werk. Dit heet:

BCWP: “Budgeted Cost of Work Performed”

SV

Het verschil tussen de bij de werkzaamheden geplande kosten en de gebudgetteerde kosten geeft een indicatie van de stand van het project ten opzichte van de planning. Dit heet:

SV:  “Schedule Variance (BCWP-BCWS)”

Een positief getal betekent dat het project voor ligt op de planning, een negatief getal betekent dat het achterloopt.

CV

Het verschil tussen de bij de werkzaamheden geplande kosten en de werkelijk gemaakte kosten geeft een indicatie van de stand van het project ten opzichte van de begroting. Dit heet:

CV:  “Cost Variance (BCWP-ACWP)”

Een positief getal betekent dat het project binnen het budget zit, een negatief getal betekent dat het over het budget heen zit.

Voorbeeld

De onderstaande grafiek geeft een voorbeeld van de financiële stand van een project. Op het meetmoment is er 192.300 besteed (ACWP). Er had 162.500 besteed mogen worden voor de werkzaamheden die gereed zijn, dit was oorspronkelijk gebudgetteerd voor de verrichte werkzaamheden (BCWP). Gepland was dat er 185.000 besteed en afgerond moest zijn (BCWS).

Schedule Variance = BCWP-BCWS

BCWP

162.500

BCWS

185.000

SV

-22.500

Het project loopt achter op de planning.

 

Cost Variance        = BCWP-ACWP

BCWP

162.500

ACWP

192.300

CV

-29.800

De projectkosten overschrijden het budget.

Geavanceerde methodiek

Earned Value Analysis geeft een adequaat beeld van de stand van een project. Bij grotere en complexere projecten is het echter geen sinecure om deze gegevens op orde te hebben en te houden. Het vraagt veel tijd, secuurheid en discipline van betrokkenen. Krijgt het verzamelen van de input niet voldoende aandacht, dan is de output onbetrouwbaar. “Garbage in, garbage out.”
Bedenk dus, voor er aan te beginnen, altijd of invoering van Earned Value Analysis kans van slagen heeft.

 

Aanvullende informatie op deze website

Projectcontroller
Over de rol van de projectcontroller.

Control en projecten
Over de relatie tussen projecten en concern control.

Projectcontrol / projectbeheersing
Over de projectbeheersingsfunctie.