Frederick Winslow Taylor geldt met zijn boek “The Principles of Scientific Management” als een van de grondleggers van het vakgebied dat "management" heet.  De insteek van Taylor was gericht op het vergroten van de productiviteit. In “Bullshit Management” toont Jos Verveen afdoende aan dat "management" die belofte nooit waar heeft kunnen maken.

De onderzoeken van Taylor bij de Bethlehem Steel Company kunnen de toets der kritiek in ieder geval niet doorstaan. De bewijzen van Taylor bleken achteraf flinterdun, ze zijn gebaseerd op ondeugdelijke onderzoeken en Taylor heeft de gegevens gemanipuleerd. Een geval van datamassage dus. Taylors werk kan een wetenschappelijke toets niet doorstaan.

Het aanbrengen van een onderscheid tussen denkers en doeners, een extra organisatielaag, zoals Taylor promootte, had geen toegevoegde waarde voor de productiviteit. Dat is nooit aangetoond. Dat geldt ook voor allerlei andere methoden die na Taylor zijn bedacht. De kosten van de extra laag zijn doorgaans aanzienlijk hoger dan de extra opbrengsten bereikt door een toename van de productiviteit. Als er überhaupt al sprake was van een toename.

Verveen fileert allerlei argumenten die zijn aangevoerd ter promotie van "management". Hij komt tot een helder eenduidig advies: Mijn advies…? Stoppen met management! 

Verveens argumentatie komt er vaak op neer dat bewijs voor de positieve effecten van "management" ontbreekt. Jammer is dat hij zelf ook geen tegenbewijzen aanvoert. Met sommige uitspraken gaat hij net zo kort door de bocht als degenen waarvan hij de ideeën weerlegt.

Is Verveen tegen iedere vorm van management? Nee, dat kennelijk ook niet:

Dit boek is geen pleidooi tegen organiseren, maar wél tegen alle wetmatigheden die zijn bedacht.

Wat wil hij dan wel, wat is zijn eigenlijke boodschap?

Mijn pleidooi is dat er helemaal geen generieke organisatiemodellen bestaan, en dat wetmatigheden over de inrichting van organisaties – behalve dan mijn waarheid dat organisaties dit het best geheel naar eigen inzicht kunnen doen – nonsens zijn.

Het boek van Verveen geeft veel onzinnige en vermakelijke voorbeelden van zaken die door managers worden geïnitieerd. Ik ben het eens met het overgrote deel van Verveens observaties en gedachten. Nogmaals, dat management niet zonder meer tot meer productiviteit leidt toont Verveen in mijn ogen zeker aan. Maar, is dat de enige reden dat er iets als "management" bestaat? Dat denk ik niet. Verveens stellingneming dat je maar beter kunt stoppen met management is gebaseerd op het onderuithalen van de claim op een productiviteitstoename door de inzet van management. Maar, als er andere redenen zijn om te managen, dan wordt het imperatief om te stoppen met management niet met afdoende bewijzen gestaafd.

En die andere redenen zijn er.
Management is ook zorgen dat je met de juiste dingen bezig bent, dat de kosten beheerst worden, dat de juiste mensen worden aangenomen, dat er evenwicht is tussen de hoeveelheid mensen en de hoeveelheid werken, dat er keuzen worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld, om er maar enkele te noemen. Management is veel meer dan alleen maar maximaliseren van productiviteit (of van winstmaximalisatie).

Veel managementactiviteiten zijn onzin, daarin ben ik het helemaal met Verveen eens. Ook zijn pleidooi dat er geen generieke managementmodellen bestaan kan ik beamen. Er wordt maar al te vaak van alles gedaan omdat er ooit is bedacht dat dit "management" is, omdat het "juist" is, omdat de managementscholen en managementcursussen dat allemaal voortdurend blijven roepen. Er zijn te weinig mensen die daar vragen bij stellen. En het is heel moeilijk om het opkomende tij van al die onbewezen onzinnige en kostbare activiteiten te keren.

Het boek van Verveen is prettig leesbaar, vaak vermakelijk en wijst veel zaken naar het paradijs der zotten, maar het gaat in zijn uiteindelijke stellingneming te kort door de bocht, dat is jammer. Blijft staan dat het boek absoluut lezenswaardig is. Dus toch een aanbeveling!

Bullshit Management” bij bol.com

 

Dit blog is eerder op mijn oude blog geplaatst